SZKOLENIE WSTĘPNE BHP – Instruktaż ogólny

 

Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.


Podczas instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy;
  • Przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 Instruktaż ogólny powinien odbyć się przed dopuszczeniem do wykonywanej pracy:

  • Wszystkich nowo zatrudnionych pracowników;
  • studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie;
  • Uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, filmy, prezentacje multimedialne oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP


Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

DODATKOWO W PROGRAMIE SZKOLENIA OFERUJEMY WYKŁAD Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

  • Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – czyli jak sprawdzić obecność zachowanego spontanicznego oddechu i krążenia; określić stan poszkodowanego dalsze postępowanie oraz jak powiadomić pogotowie ratunkowe.
  • Wczesne rozpoczęcie resuscytacji oddechowej – czyli jak wykonywać resuscytację (uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy), aby podtrzymać funkcje życiowe do czasu przybycia zespołu ratownictwa
  • Opieka poresuscytacyjna – zapewnienie wczesnej zaawansowanej pomocy poprzez prawidłowe powiadomienie służb


Szkolenie z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia, w czasie którego uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności m.in. na temat rozpoznawania najważniejszych objawów podstawowych stanów zagrożenia życia oraz określenia strategii postępowania – czyli kiedy, co i jak robić doi czasu przybycia ambulansu

A TAKŻE WYKŁAD Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. 

Szkolenia BHP przeprowadzane są przez doświadczoną kadrę. Posiada ona odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę – dzięki temu może profesjonalnie uczyć podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy i innych związanych z tym zakresem zagadnień.

Cena uzależniona od liczby uczestników.