Szanowny(a) Panie/ Pani

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Perła Galicji z siedzibą w Przemyślu przy ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje Pana/Panią, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest:
Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Parła Galicji z siedzibą w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 4

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:
1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji tj.:
37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 4;
3. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 607 202 940;

PODMIOTY KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Parła Galicji przetwarza m.in. dane osobowe:
1. Wolontariuszy;
2. Opiekunów prawnych wolontariuszy małoletnich lub z częściową lub z ograniczoną w całości zdolnością do czynności prawnych.
3. Dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
4. Osób zgłaszających się do Fundacji w celu uzyskania pomocy w zakresie organizacji wolontariatu, jak również osób których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług;
5. Osób współpracujących z Fundacją w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Fundację;
6. Pracowników Fundacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. Zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności umowy wolontariackiej i umowy w zakresie organizacji wolontariatu.
2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.
3. Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności:
1. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (np. w zakresie naruszeń dóbr osobistych Fundacji w szczególności jej dobrego imienia i wizerunku, czy też rzekomego łamania przez Fundację lub jej podopiecznych obowiązujących reguł prawnych);
2. zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (w szczególności bezpieczeństwa systemu umożliwiającego uczestnictwo w obsługiwanych wydarzeniach wolontariackich);
3. cele archiwalne i statystyczne.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości (imię, nazwisko, numer PESEL);
2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);
3. Dane identyfikacji podatkowej;
4. Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zainteresowań – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
5. Wizerunek;
6. Ponadto Fundacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1. Podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji usług wolontariackich.
2. Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń wolontariackich (w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla wolontariuszy)
3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe)
4. Podmioty świadczące usługi:
1. Informatyczne oraz nowych technologii
2. Księgowo-finansowe
3. Audytorskie i kontrolne
4. Niszczenia dokumentów
5. Pocztowe i kurierskie
Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pan/Pani prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
2. Usunięcia danych osobowy tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
3. Ograniczenia przetwarzania;
4. Przenoszenia danych;
5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją.
W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:
1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
2. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawi Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.
W zakresie prawa sprzeciwu ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Celem wykonania umowy/umów – do momentu ich wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia;
2. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania, lub przedawnienia roszczeń.
3. Celem ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Fundację Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Parła Galicji polega na przetwarzaniu danych, poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy możliwości uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu w przypadku gdy podmiot zlecający skategoryzuje cechy konieczne uczestnika wydarzenia (np. uczestnictwo osób w określonym wieku – np. tylko pełnoletni).